Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker din mulighed for at have kontrol med dine data.

Kontaktoplysninger

Liva Healthcare sikrer at databehandlingen foregår i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Liva Healthcare 
Adresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K 
CVR: 30539893 
Telefonnr.: +45 70 20 88 22 
Mail: support@wordpress.dev.livahealthcare.com 
Website: livahealthcare.com 

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovlige grundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

– Kontaktoplysninger
– CPR-nummer
– Følsomme data
– Data om interesser og vaner

I nogle tilfælde har vi behov for at sammenstille dine data med data, vi modtager fra andre aktører. Hvis sammenstillingen kan afsløre din identitet og oplysninger af privat eller følsom karakter, indhenter vi dit samtykke til behandlingen. Inden vi eventuelt sammenstiller data, vurderer vi, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om behandlingen og dens formål og beder om dit samtykke til fortsat behandling.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål og andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for:

– Opfyldelse af din anmodning om at bruge Liva
– Forbedring af vores produkter og tjenester
– Administration af din relation til os
– Forskning

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til fx til forskningsformål. I andre tilfælde undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål.

Når dine oplysninger i Liva videregives til forskning, sker det på et overordnet aggregeret(opsamlet) og pseudonymiseret(renset for persondata) niveau. Forskerne kan derfor ikke identificere dig via de data, vi stiller til rådighed.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles de datatyper, der er nødvendige.

Korrekte og opdaterede oplysninger

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer. For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Hvis vi har brug for at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for forskning, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Hvis du benytter Liva igennem en dansk kommune, vil vi ikke i alle tilfælde indhente samtykke i forbindelse med at dine data benyttes til forskning, det vil afhænge af hvilken hjemmel i lovgivning som finder anvendelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed. Vi videregiver ikke dine persondata til tredjelande uden at indhente dit samtykke.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering af data ved opbevaring og transport. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi bruger to forskellige typer af cookies på Livas hjemmeside: nødvendige cookies og analytiske tredjepartscookies.

Nødvendige cookies bruges til at levere den funktionalitet på vores hjemmeside, som er nødvendig for brugeren, og Liva behøver ikke brugerens samtykke ved anvendelse af disse cookies.

Tredjepartscookies anvendes af eksterne applikationer eller software til at udføre specifikke funktioner, og disse kan kun anvendes, hvis brugeren giver sit samtykke. I forbindelse med dette benytter Liva følgende:

1. Google Analytics, en webtrafik-analysetjeneste, der leveres af Google Inc. (“Google”). Google Analytics’ cookies hjælper Liva med at analysere, hvordan brugerne anvender Livas hjemmeside. Google Analytics anvender cookies til at spore de enkelte brugere og indsamler også anonymt standard internet-loginformation og oplysninger om besøgendes adfærd (såsom IP-adresse og geografisk placering, besøgte sider, tidsforbrug på siderne). Disse oplysninger om din brug af hjemmesiden sendes til Google og anvendes til at evaluere brugen af hjemmesiden og udarbejde statistiske rapporter om aktivitet på hjemmesiden til brug af backup-teknologi. Det kan også ske, at vi bruger Google Analytics til at levere annoncer om produkter og tjenester, der er skræddersyet til dine behov (også for virksomheder, der ikke er tilknyttet os). Disse reklamer kan forekomme på andre hjemmesider. Denne proces hjælper os med at styre og spore effektiviteten af vores markedsføring. Følgende Google Analytics-annonceringsfunktioner kan blive anvendt:

– Remarketing med Google Analytics
– Eksponeringsrapportering på Google Displaynetværket
– Google Analytics-rapportering om demografi og interesser
– Integrerede tjenester, der kræver, at Google Analytics indsamler data til reklameformål, herunder indsamling af data via annonceringscookies og identifikatorer

Du kan finde mere information om Google Analytics på https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (dette link fører dig til en tredjeparts hjemmeside).

Du kan finde information om, hvordan du helt fravælger Google Analytics, på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (dette link fører dig til en tredjeparts hjemmeside).

2. MailerLite er en marketingservice for e-mails, der bruges til at styre vores abonnentliste for e-mailmarketing og til at sende e-mails til vores abonnenter. MailerLite vil installere en cookie, der kun skal spore og afgøre, om besøgende har set pop op-vinduet om tilmeldelse til nyhedsbrevet eller ej, og hvornår pop op-vinduet skal vises igen baseret på adfærdsindstillinger. MailerLite vil ikke installere yderligere cookies. MailerLites fortrolighedspolitik er tilgængelig på https://www.mailerlite.com/privacy-policy (dette link fører dig til en tredjeparts hjemmeside). Du kan afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingslinket i slutningen af hvert nyhedsbrev.

3. YouTube er et program, der giver mulighed for afspilning af videoer på Livas hjemmeside. Når du klikker på en YouTube-video på Livas hjemmeside, vil YouTube installere en cookie, der indsamler data om en brugers besøg på hjemmesiden, såsom hvilke videoer der er blevet set. YouTube indsamler data, der kan omfatte en besøgendes IP-adresse, tekniske oplysninger om brugerens enhed, den besøgte hjemmeside og søgninger på YouTubes hjemmeside. YouTubes privatlivspolitik er tilgængelig på https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk (dette link fører dig til en tredjeparts hjemmeside).

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan du få indsigt i de data, vi behandler om dig. Indsigten kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du anmode om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at få dine persondata overført til en anden tjenesteudbyder

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse din persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Klageadgang

Hvis du oplever ukorrekt eller ulovlig databehandling hos Liva Healthcare, kan du kontakte os ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor. Du har også ret til at indsende en klage til Datatilsynet i Danmark over vores behandling af dine data eller over resultatet af din klage til os. Du kan indsende din klage til Datatilsynet via brev eller deres hjemmeside. Læs om klagemulighederne her.

I U.K. kan du kontakte UK Information Commissioners Office (ICO). Du kan kontakte ICO her

Vi svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt

Vi søger at imødekomme dine ønsker om at bruge dine data-rettigheder til adgang til dine data, til rettelse og sletning, indsigelse over for vores behandling og overførsel til anden udbyder. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt. Brug vores kontaktoplysninger ovenfor, hvis ønsker at gøre brug af dine rettigheder.